Solastalgia > Solastalgia Installations

Solastalgia, Shift Gallery, Seattle, September, 2022

Solastalgia, Shift Gallery
Solastalgia, Shift Gallery
2022